Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i Wnioski
można składać

w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach
95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3-go Maja 5
tel: 47 842 63 30

 

Komendant Powiatowy Policji
w Brzezinach
 inspektor Marcin Grzelak

lub 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Brzezinach
młodszy inspektor Paweł Ciechanowski

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
we wtorek  15.00-17.00

PROCEDURY PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA

SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BRZEZINACH

 

 

 I. MISJA

 

Misją działalności skargowo- wnioskowej realizowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach jest rzetelne, obiektywne i wszechstronne badanie w ramach administracyjnych postępowań skargowych zarzutów kierowanych przez skarżących w sprawach związanych z działalnością organu w szczególności zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz działalnością na rzecz społeczeństwa, w tym reagowaniu na sygnały związane z naruszeniem porządku prawnego, a także rozpatrywanie wniosków w powyższym obszarze. Działanie te mają służyć budowaniu pozytywnego wizerunku Policji jako instytucji prospołecznej, pogłębianiu zaufania obywateli do organu administracji publicznej osobie Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach.

 

 II. WSTĘP

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy, naruszenie praworządności interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników Policji. Przedmiotem wniosku natomiast mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania a nadużyciom, ochrony własności, bezpieczeństwa obywateli. O kwalifikacji pisma jako skargi lub wniosku decyduje nie forma, ale jego treść. Przyjmuje się, że skarga ma zawierać krytykę działalności konkretnego organu i jego pracowników bądź krytykę niepodejmowanych przez nich działań, które zdaniem wnoszącego skargę powinny być podjęte. Wniosek natomiast  w przeciwieństwie do skargi ma być przejawem inicjatywy obywatelskiej zmierzającej do poprawy ulepszenia czy też usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy zmierzającej do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych. W art. 225 § 1 Ustawy z dnia 14 kwietnia 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego przewidziano ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy wskazując, iż:

 Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

Niemniej jednak osoba wnoszacza skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby może skutkować odpowiedzialnością karną  z art. 234 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.

 

 

 III. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRZEDMIOTOWĄ TEMATYKĘ

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (art. 63);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dział VIII Skargi i wnioski);

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 

 IV. TRYB PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”. W przypadku wpływu do sekretariatu Komendy powiatowej Policji w Brzezinach skargi/wniosku w formie pisemnej, w tym również skargi złożonej ustnie do protokołu, korespondencja ta jest rejestrowana przez pracownika sekretariatu w Dzienniku Podawczym, gdzie nadawany jest numer PDP, a następnie dekretowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach/Zastępcę Komendanta do „Zespołu ds. Kadr i Szkolenia”  (gdzie zostanie zarejestrowana przez koordynatora skargowego) oraz wskazując osoba do rozpatrzenia i przygotowania do załatwienia. Osoba wskazana do załatwienia skargi kwituje odebranie sprawy w rejestrze, a następnie wdraża stosowne czynności wyjaśniające w sprawie.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia skargi na funkcjonariuszy Policji lub pracowników cywilnych, bądź wniosku, osobę zgłaszająca należy poinformować o konieczności złożenia stosownego pisma w tej sprawie w jednostce Policji. Osoba składająca skargę/wniosek jest informowana o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w terminie określonym art. 61 § 5 KPA.

 

 

 V. TRYB I TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

Skargi załatwiane są w terminie miesięcznym, a w przypadku otrzymania pisma od posła na sejm, senatora lub radnego – w terminie czternastu dni, tj. stosownie do uregulowań określonych w art. 237 KPA.W razie niemożliwości niezałatwienia skargi w formie pisemnej w powyższych terminach powiadamia się o tym pisemnie skarżącego/wnioskodawcę, wskazując nowy termin jej wyjaśnienia. W przypadku nadesłania skargi w formie pisemnej do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie Doręczenia przesyłek, bieg terminu liczony jest od daty wpływu do tej jednostki Policji. Natomiast w przypadku wpływu skargi droga elektroniczną, bieg liczony jest od dnia wpływu na serwer obsługujący pocztę elektroniczną Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, na adres: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl. Korespondencja ta powinna być odbierana codziennie od poniedziałku do piątku przez wyznaczonego pracownika. Prowadzący sprawę w przypadku rozpatrywania skargi, przedstawia Komendantowi lub jego Zastępcy do zatwierdzenia sprawozdanie z przeprowadzonych w sprawie czynności służbowych wraz z całością zgromadzonej dokumentacji, jak również projekt odpowiedzi do skarżącego nie później niż 3 dni przez upływem terminu ustawowego na udzielenie odpowiedzi.

 

 

 VI. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI  W BRZEZINACH

 

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach lub inne upoważnione przez Komendanta osoby, przyjmują obywateli  w sprawach skarg i wniosków we wtorki w  godz. 15.00-17.00. W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, przyjęcie interesantów następuje w następnym dniu roboczym. Fakt przyjęcia interwentów w sprawach skarg i wniosków jest odnotowany w „rejestrze przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków Komendanta Powiatowego Policji w Brzezinach”.

 

 

 VII. ZASADY STOSOWANE PRZEZ OSOBY ROZPATRUJĄCE SKARGI I WNIOSKI

 

Osoby rozpatrujące skargi i prowadzące postępowania skargowe w swoich dziadzinach winy kierować się zasadami uczciwości, rzetelności, obiektywizmu, wnikliwości, poufności i profesjonalnego osądu. W tym celu osoby realizujące zadania w zakresie skargowym powinny w szczególności:

 - kierować się prawem i przewidzianym w prawie postępowaniem, a także zasadami etycznymi;

- stosować niezależność i obiektywizm, będąc w ocenie i osądzie wolnym od wszelkich osobistych i zewnętrznych uprzedzeń, wpływów, a także czynników organizacyjnych (zależności, okoliczności, powiązań);

- bezstronnie ustalać fakty przy jasno zdefiniowanych kryteriach i nie wykonywać czynności, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

- zachować w tajemnicy ustawowo chronione fakty i okoliczności związane z realizacją postępowań, zachowanie poufności informacji dotyczy również ochrony interesów obywateli        i innych podmiotów- dokonywać osądu zachowując sceptycyzm zawodowy, uwzględniając fakt, iż uzyskane informacje i dokumenty mogą być mylące lub nieprawdziwe;

- prowadzić postępowania i wyjaśniać zarzuty zdefiniowane w skardze w sposób kompletny, wnikliwy, z należytą starannością oraz zgodnie z najlepsza wiedzą i doświadczeniem.

 

 VIII. STOSOWANIE PROCEDUR.

 

Niniejsze procedury stosuje się we wszystkich komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach przez osoby prowadzące administracyjne postępowania skargowe.

 

 

Art. 225 par. 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 
W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

 Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

 Nawet pobieżna lektura wskazuje, że rozróżnienie wniosku od skargi jest rzeczą łatwą. Skarga zawiera krytykę, wniosek zaś stanowi przejaw inicjatywy obywatelskiej zmierzającej do poprawy pracy i funkcjonowania Policji.

 O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

 Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach.

 Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu.

 Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

- Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach
z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 w Brzezinach, kod 95-060.

 

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz  
 e-mail: http://iod@ld.policja.gov.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

5.  Pani/Pana dane osobowe:

 

będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

6.  Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy,
a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

9. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00
Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl 
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Metryczka

Data publikacji : 17.11.2011
Data modyfikacji : 09.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmiel
do góry