Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

ul. Konstytucji 3-go Maja 5

95-060 Brzeziny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na obszarze województwa, organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 

1.     Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

a)    wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b)    wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.      Komendant Powiatowy (Miejski) Policji,

3.      Komendant Komisariatu Policji.

 

A.    Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii Wojewody.

B.     Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.

C.    Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant Komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.

D.    Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

STATUT Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2011
Data modyfikacji : 01.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmiel
do góry